Privacy Statement

Auto 7 neemt uw privacy serieus en zal uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto 7 in het kader van onze dienstverlening.

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Auto 7 gaat zorgvuldig om met uw gegevens en houdt zich daarbij aan de wetten die daarop van toepassing zijn. Dit houdt in dat Auto 7:

  • Op een heldere en open wijze informeert over hoe en voor welk doel uw gegevens worden verwerkt
  • Uw gegevens alleen verwerkt als daar een duidelijk met u afgesproken doel voor is beveiligingsmaatregelen toepast om uw gegevens te beschermen tegen verlies en diefstal
  • U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

 

Waarom verwerken wij gegevens?

Auto 7 verwerkt uw gegevens omdat we dat in sommige gevallen verplicht zijn. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens zoals naam, adres, postcode en woonplaats. Daarnaast willen wij graag onze afspraken met elkaar bevestigen via email of indien gewenst via de telefoon.

Wij verwerken gegevens o.a. ten behoeve van de volgende werkzaamheden:

  • Offerteproces
  • Order- en facturatieproces
  • Vastleggen van garantie
  • Het uitvoeren van proefritten
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten

 

Uw persoonsgegevens

Inzage
Als Auto 7 uw persoonsgegevens verwerkt, dan mag u deze inzien. U kunt tevens een kopie van deze gegevens opvragen.

Verbetering
Mochten gegevens door ons verkeerd zijn vastgelegd, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Verwijdering
U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben, te verwijderen uit onze systemen. In bepaalde gevallen mogen wij gegevens als gevolg van andere regels en wetten niet verwijderen. Wij zullen u hiervan op de hoogte brengen.

Verstrekken van gegevens
U kunt ons vragen om een kopie van uw door ons verwerkte persoonsgegevens aan te leveren.  Auto 7 zal deze in een gangbare en gestructureerde (digitale) vorm aan u ter beschikking stellen.

Beveiliging
Onderdeel van het serieus nemen van uw privacy is de bescherming van uw persoonsgegevens. Auto 7 neemt uitgebreide maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Mocht ondanks alle maatregelen toch nog een beveiligingsincident plaatsvinden dan zullen wij alles in het werk stellen om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Mocht blijken dat het beveiligingsincident een datalek is, dan zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte brengen.

Waar kunt u terecht voor vragen en klachten

Indien u na het lezen van dit privacy statement nog vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de Auto 7 dan kunt u een mail sturen naar: info@auto7.nl.

(Dit mailadres kan ook gebruikt worden indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.)

Indien u van mening bent dat Auto 7 in strijd handelt met de privacywetgeving dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Back to top